top of page

Werkwijze

RiaggZ Parkstad is een erkende GGZ instelling welke zich richt op diagnostiek en behandeling binnen de GGZ voor volwassenen van 18 tot 70 jaar.

Na schriftelijke verwijzing door jouw huisarts, behandelaar binnen een andere GGZ instelling, kun je bij ons terecht voor intake en behandeling.

Bij RiaggZ Parkstad bieden wij behandelingen aan in de Specialistische GGZ (S-GGZ) maar ook in de Generalistische basis-GGZ (GB-GGZ).

Het onderscheid tussen die twee vormen is vooral de ernst van de problemen/klachten en de intensiteit waarmee een behandeling wordt vormgegeven.

In de GB-GGZ werken specialisten in korte en effectieve behandelingen zoals basispsychologen, GZ-psychologen en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

Het aantal zittingen is beperkt tot ongeveer 10 per behandeling.

Als therapieën bieden wij oa aan: EMDR, CGT, SFT, ACT, psycho-educatie, e-health, oplossingsgerichte therapie en andere.

Daarbij wordt sterk ingezoomd op uw eigen vermogen tot herstel en wordt gezocht naar sterke kanten van u zelf en van uw omgeving.

Bij de start van de behandeling wordt met u daartoe een behandelplan gemaakt, waarin stilgestaan wordt bij de inhoud en vorm van de behandeling maar ook bij wat wij van u verwachten, met een inschatting van de resultaten die wij en u haalbaar achten.

 

Indien nodig kan de behandeling opgeschaald worden naar de S-GGZ, waarmee de behandeling verlengd en geïntensiveerd kan worden. In de S-GGZ werken dezelfde disciplines, aangevuld met een psychiater.

Tijdens de intake kijken we waar je tegenaan loopt, de klachten en problemen die je ervaart, eventuele steeds terugkerende patronen waar je hinder van ondervindt en op welke terreinen deze plaatsvinden. Uiteraard staan we ook stil bij je hulpvraag. Afhankelijk van de soort klachten en de ernst waarin deze voorkomen, wordt gekeken naar de best passende behandeling. De indicatie van een geschikte behandeling, wordt multidisciplinair bepaald. Vandaar dat de intakefase bestaat uit gesprekken bij een intaker, een regiebehandelaar en/of een psychiater.

In het daaropvolgende adviesgesprek worden de bevindingen op basis van de intake en ons voorgesteld beleid met jou gedeeld. Indien je akkoord bent met het behandelplan, zal de behandeling starten. Wij streven ernaar de behandeling zo veel mogelijk bij de intaker te laten plaatsvinden, maar er zijn ook situaties waarbij behandeling bij een andere behandelaar binnen RiaggZ Parkstad als beter passend wordt ingeschat. In behandelingen wordt eveneens zoveel mogelijk multidisciplinair gewerkt (binnen de S-GGZ).

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat ons zorgaanbod niet aansluit bij de zorgbehoefte. Er kan dan een advies voor behandeling elders volgen. Bij het ontbreken van een DSM 5 stoornis en / of een GGZ hulpvraag, kunnen wij geen behandelaanbod doen.

Op indicatie van het multidisciplinair team van RiaggZ Parkstad en in afstemming met jou, kan na de intakefase alsook tijdens de behandeling aanvullend psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Wij bieden een breed scala aan interventies, die gericht zijn op de actuele problematiek en hulpvraag. RiaggZ Parkstad streeft naar stabilisering, vermindering van klachten, doorbreken van patronen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wij streven hierbij naar een zo kort mogelijke wachttijd tussen aanmelding en intake. De actuele wachttijden vind je onder het kopje “wachttijden”.

Wij passen de volgende behandelmethodes toe:

Psycho educatie
Nadat de klachten tijdens intake zijn vastgesteld krijgt u informatie
van uw behandelaar over uw klachten. Dit zijn folders en vaak ook
filmpjes. Belangrijk is dat u goed weet wat uw aandoening inhoudt. Op
die manier kunt u zelf al veel doen in het herkennen en aanpakken van uw
klachten.

 

E-Health

Binnen RiaggZ Parkstad wordt E-Health, ook wel online behandeling genoemd, ingezet ter extra ondersteuning ten behoeve van herstel. E-Health vindt plaats onder begeleiding van een therapeut, die de sessies van feedback voorziet en eventuele vragen kan beantwoorden. De inzet van E-Health vindt parallel aan de gesprekken op locatie plaats en sluit aan bij uw klachten en hulpvraag.

Psychotherapie
Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en
problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en behandelaar centraal
staan. Psychotherapie omvat allerlei therapievormen die een
psychotherapeut kan inzetten voor de behandeling van psychische
klachten. Een psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar
helpt u anders naar uw problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te
verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

CGT Cognitieve gedragstherapie
CGT is een actieve en doelgerichte behandeling. U gaat samen met uw
behandelaar uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken. Deze therapie
werkt goed bij veel psychische problemen. Via oefeningen leert u anders
te denken en te doen. Dit vermindert de klachten. Ook krijgt u
handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt. CGT is
vooral gericht op het hier en nu.

ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve
gedragstherapie. De behandeling richt zich op het ontwikkelen van
veerkracht, waardoor u beter met problemen om leert gaan.
De term ACT bestaat uit twee delen:
Acceptatie therapie: Het accepteren van innerlijke pijn
Het accepteren van innerlijke pijn houdt niet in dat je passief en
lamgeslagen de pijn ondergaat. In plaats daarvan beleef je actief het
negatieve gevoel. Het gevolg hiervan is dat de innerlijke pijn niet
onnodig gaat overheersen. Dit element van de Acceptatie en Commitment
Therapie lijkt op mindfulness.
Commitment therapie: Actief keuzes maken
Commitment verwijst naar betrokkenheid. ACT moedigt je aan actief keuzes
te maken in je leven, zodat je leven in overeenstemming komt met je
eigen doelen en waarden. Zodat je doet wat jij belangrijk en waardevol
vindt.

Schematherapie
Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk
bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met
persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een
zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van
hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de
behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en
doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen
dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat
doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een
gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen
geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.

VERS
De VERS I is een vaardigheidstraining voor cliënten met een
emotieregulatiestoornis (ERS) of borderline persoonlijkheidsstoornis.
Hieronder wordt het volgende verstaan: hoge gevoeligheid voor emoties,
sterke emotionele reacties op stresssituaties en een vertraagde
terugkeer naar het basisniveau na opwinding. Mensen met een
emotieregulatiestoornis (ERS) hebben moeite om hun emoties te reguleren.
Zij zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels en reageren daar sterker
op dan anderen. De VERS I is een training die helpt om te leren emoties
beter te hanteren, waardoor ze minder hoog oplopen.

EMDR
EMDR is een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van
trauma’s. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization
Reprocessing. Bij een EMDR behandeling helpt de behandelaar u om de
emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. U vergeet
niet wat er is gebeurd, maar de emoties die u erbij voelt worden minder
sterk. Dat kan uitkomst bieden bij (langdurige) klachten als gevolg van
een trauma.

IPT
Interpersoonlijke Psychotherapie is een vorm van psychotherapie. IPT is
een kortdurende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van
depressieve klachten. Interpersoonlijke psychotherapie gaat er van uit
dat de mens andere mensen nodig heeft om zich goed te voelen. De
therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk aandachtsgebied en
interpersoonlijke problemen.

 

Farmacotherapie

Soms kan medicatie noodzakelijk zijn bij het herstel, bijvoorbeeld bij een depressie, angststoornis maar ook ADHD en slaapproblematiek.

Medicatie wordt voorgeschreven en opgevolgd door onze psychiater.

bottom of page