top of page

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK: RiaggZ Parkstad

Hoofd postadres straat en huisnummer: Euregiopark2

Hoofd postadres postcode en plaats: 6467 JE Kerkrade

Website: www.riaggzparkstad.nl

KvK nummer: 14120630

AGB-code 1: 22220326

 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: P. Koevoets

E-mailadres: p.koevoets@riaggzparkstad.nl

Tweede e-mailadres

Telefoonnummer: 045-7078000

3. Onze locaties vindt u hier

Link: www.riaggzparkstad.nl

 

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

 

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

 

 RiaggZ Parkstad is een erkende GGZ instelling die zich richt op diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische problematiek bij volwassenen tussen de 18 en 70 jaar. RiaggZ Parkstad biedt een breed scala aan ambulante interventies welke overwegend multidisciplinair en eclectisch worden aangeboden. Onze individuele, groeps- en E Health behandelingen zijn vooral gericht op de actuele problematiek en hulpvraag van patiënten waarbij stabilisatie, klachtvermindering, doorbreken van disfunctionele patronen en/of het verbeteren van de kwaliteit van leven centraal staan. Hierbij maken wij gebruik van diverse behandelvormen zoals o.a. psychoeducatie, cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, farmacotherapie en systeemtherapie.

 

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen bij onze instelling terecht:

Aandachtstekortstoornis

Depressie

Bipolaire stoornissen

Angststoornissen

Restgroep diagnoses

Genderidentiteitsstoornissen

Slaapstoornissen

Persoonlijkheidsproblematiek

Somatoforme stoornissen

 

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz): Nee

 

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk): Nee

 

5. Beschrijving professioneel netwerk:

RiaggZ Parkstad vindt goede banden met het professioneel netwerk, zowel in eigen regio als daarbuiten, erg belangrijk. Wij streven naar goede afstemming en informatie uitwisseling met de huisartsen van de HOZL en diens POH-GGZ medewerkers. Tevens zijn er diverse samenwerkingsverbanden met instellingen en psychologenpraktijken in de verschillende gemeenten behoren bij Parkstad. RiaggZ Parkstad is een door RINO Zuid erkende opleidingsplek inzake de opleiding Gezondheidszorg psycholoog. Binnen dit kader hebben wij samenwerkingsovereenkomsten met PI Zuid Oost, locaties Roermond en Ter Peel, en Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen. Ook contact en afstemming met organisaties die zich richten op Kind en Jeugdhulpverlening, gespecialiseerde thuisbegeleiding, dagbesteding alsook maatschappelijke opvang, vindt RiaggZ Parkstad essentieel.

 

6. Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

 

6a. RiaggZ Parkstad heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz: GZ-psycholoog

de gespecialiseerde-ggz: GZ-psycholoog Psychiater

6b. RiaggZ Parkstad heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar: GZ-psycholoog Psychiater

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar: GZ-psycholoog Psychiater

Categorie B Indicerend regiebehandelaar: Psychiater

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar: GZ-psycholoog Psychiater

 

7. Structurele samenwerkingspartners

RiaggZ Parkstad werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)): In het kader van de GZ opleiding werkt RiaggZ Parkstad samen met - De PI Zuid Oost Locatie Roermond en Ter Peel - Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen - Psychologenpraktijk Nieuwenhagen

 

Daarnaast zijn er vele informele contacten met andere GGZ instellingen, zoals Mondriaan, Lionarons GGZ, PsyQ Heerlen en PsyQ Maastricht, Zuyderland GGZ Heerlen, Psychologenpraktijk Voerendaal, Levanto groep, vele huisartsen en hun POH-ers, maatschappelijk werk regio Parkstad, diverse dagbestedingsorganisaties, Meander Thuiszorg, Zuyderwende, diverse vrijgevestigde psychologen etc.

 

II. Organisatie van de zorg

 

8. Lerend netwerk

RiaggZ Parkstad geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken. In het kader van de GZ opleiding neemt RiaggZ Parkstad deel aan de bijscholingsbijeenkomsten op gebied van werkbegeleiding, intervisie en supervisie van RINO Zuid. Vanuit datzelfde kader worden tevens referaten georganiseerd door eerder genoemde samenwerkingspartners en/of door RiaggZ Parkstad. Onze regiebehandelaren nemen deel aan interne alsook externe intervisie en/of externe supervisie al dan niet in het kader van (bij)scholing. RiaggZ Parkstad ziet erop toe dat er voldaan wordt aan accreditatie en bijscholingsvereisten zoals geformuleerd voor iedere beroepsgroep. Onze medewerkers zijn o.a. aangesloten bij NVVP, NIP, NVGZP, FGZPT, VGCT.

 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

 RiaggZ Parkstad ziet er als volgt op toe dat: 9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn: Alle regiebehandelaren binnen RiaggZ Parkstad zijn BIG-geregistreerd en hebben hun eigen AGB code (Vektis). Tijdens de sollicitatieprocedure van een nieuwe medewerker wordt het CV, de BIG, AGB code en indien nodig de referenties gecontroleerd (vergewisplicht). Daarnaast is een schriftelijke Verklaring Omtrent Het Gedrag een vereiste.

 

 9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Binnen RiaggZ Parkstad wordt gewerkt middels zorgpaden, welke gebaseerd zijn op de actuele multidisciplinaire richtlijnen en evidenced based behandeltechnieken. Na intakeprocedure, bestaande uit gesprekken bij de intaker/behandelaar, regiebehandelaar en/of psychiater én diverse vragenlijsten (waaronder HONOS +), wordt in het Multidisciplinair Overleg (MDO) het zorgpad en bijbehorende behandelstandaard geïndiceerd. Wij streven erna om de zorgpaden en daaruit voortvloeiende protocollen gebruikersvriendelijk, compleet, gestructureerd, goed uitvoerbaar en toetsbaar te houden en zoveel mogelijk af te stemmen op de klachten en hulpvraag van patiënt. Hierbij houden wij in de gaten de diverse onderdelen van een behandeling aansluiten bij de competenties van iedere medewerker. De diverse taken, rolverdelingen en verantwoordelijkheden hiertoe zijn onder andere vastgelegd in het professioneel statuut van RiaggZ Parkstad. Gedurende de behandeling vinden er periodieke evaluatiemomenten plaats met patiënt en zijn behandelaar, regiebehandelaar en/of psychiater. Laatstgenoemden evalueren de behandeling tevens in het MDO en daar waar nodig, vindt aanpassing van het geïndiceerde beleid plaats. Zodra behandelaren gedurende onderdelen van het zorgpad en/of richtlijn knelpunten ervaren, zullen zij dit eveneens conform protocol in het MDO inbrengen. Middels interne audits wordt hierop toegezien.

 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Er is sprake van een wekelijks MDO waarin diagnostiek, indicatiestelling en lopende, stagnerende of afrondende behandelingen besproken worden aan de hand van een vaste structuur. Middels het MDO delen diverse disciplines hun kennis ter deskundigheidsbevordering alsook kwaliteitsverbetering van de zorg. Eenmaal per 2 weken hebben de psychologen interne intervisie. Hierin worden diverse vakinhoudelijke thema's besproken zoals nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandeling, terugkoppeling van bijgewoonde seminars of webinars en eventuele implementatie in de praktijk, interessante vakliteratuur etc. Daarnaast is er in de intervisie mogelijkheid om te sparren over bijvoorbeeld testdiagnostiek. Ook worden er referaten danwel presentaties gehouden. Naast de intervisie, heeft iedere PIOG, basispsycholoog, stagiaire Master Mental Health wekelijks werkbegeleiding van een GZ-psycholoog. In de werkbegeleiding is vooral ruimte voor procesinhoudelijke en behandelinhoudelijke vragen. Ook worden bevindingen van intakes samen doorgesproken. Tevens kunnen onderwerpen als overdracht en tegenoverdracht aan bod komen. Medewerkers die (bij)scholing volgen, maken tevens gebruik van externe supervisie. Medewerkers die geen (bij)scholing volgen, worden gestimuleerd en eventueel gecompenseerd bij externe intervisie en/of supervisie. Voor iedere medewerker is contactueel een jaarlijks opleidings-/cursus-/bijscholingsbudget vastgelegd. Waarbij de directie toeziet op een adequate invulling daarvan. Daarnaast heeft iedere medewerker naar rato van contracturen zogenoemde verdiepingstijd, waarin hij de gelegenheid om onder werktijd vakinhoudelijke literatuur door te nemen, webinars te volgen of gebruik te maken van het aanbod van Psyflix. Door het interne aanbod van de postdoctorale opleiding Gezondheidszorg psycholoog, krijgen basispsychologen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Ontwikkel- en (bij)scholingswensen komen minimaal eenmaal per jaar aan bod tijdens o.a. de functioneringsgesprekken.

 

10. Samenwerking

 

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties): Ja

10b. Binnen RiaggZ Parkstad is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en - overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging): Binnen RiaggZ Parkstad vindt wekelijks een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Hieraan nemen àlle behandelaren deel. Het MDO bestaat uit een aantal leden: een psychiater, drie GZ-psychologen, 2 PIOG's, vier psychologen, 1 spv / maatschappelijk werker. In het overleg worden intakes ingebracht, diagnoses vastgesteld en behandelindicaties afgegeven. Tevens worden de lopende, geëvalueerde of af te sluiten behandelingen ingebracht. Overwegingen, besluitvormingen en andere afspraken worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier van patiënt.

10c. RiaggZ Parkstad hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon: RiaggZ Parkstad hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening. Binnen het huidige ZPM zorgt een verandering van zorgzwaarte en zorgtypering (op basis van de HONOS +, naar aanleiding van wijziging van het klachtenpatroon of hulpvraag, op inbreng van patiënt, op indicatie van de regiebehandelaar en/of naar aanleiding van een behandelevaluatie) voor op- en afschaling van de zorgverlening. Overwegingen, besluitvormingen en andere afspraken worden vastgelegd in het Elektronisch Patiëntendossier van patiënt.

10d. Binnen RiaggZ Parkstad geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure: Indien er een geschil is of dreigt te ontstaan tussen meerdere bij de patiënt betrokken hulpverleners, dient de kwestie te worden ingebracht in het MDO. Hierbij dienen beide visies in het team te worden geëvalueerd en de verschillende opties te worden afgewogen. Er zal worden gepoogd de betrokken behandelaren tot een gedeelde visie/aanpak te laten komen. Mocht dit desondanks niet lukken, dan zal het beleid van de regiebehandelaar bindend zijn.

 

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

 

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA: Ja

 

12. Klachten en geschillenregeling

 

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties): Link naar klachtenregeling: www.riaggzparkstad.nl

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg Contactgegevens: Bordewijklaan 46 te Den Haag De geschillenregeling is hier te vinden: Link naar geschillenregeling: www.degeschillencommissie.nl III.

 

 Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.riaggzparkstad.nl

 

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

 

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): De aanmeldprocedure is binnen RiaggZ Parkstad als volgt geregeld: De schriftelijke aanmelding komt op het secretariaat binnen bij onze secretaresse waarna een dossier wordt aangemaakt. Daarna vindt een eerste screening plaats door de psychiater. Het secretariaat zorgt vervolgens voor de planning van de intakegesprekken bij een intaker / behandelaren en indicerend regiebehandelaar. Deze inplanning geschiedt in afstemming met patiënt die hier tevens een schriftelijke bevestiging van ontvangt. Bij de schriftelijke bevestiging is tevens algemene informatie omtrent o.a. identificatieplicht, kosten etc bijgesloten. Deze informatie is tevens terug te vinden op onze website. Na de intakegesprekken vindt er bespreking in het MDO plaats.

14b. Binnen RiaggZ Parkstad wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

 

15. Indicatiestelling Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose) De intake en diagnose binnen RiaggZ Parkstad is als volgt geregeld: De indicerend regiebehandelaar stelt na de intakefase de voorlopige diagnose, waarbij deze de intake in het MDO bespreekt. De intaker bespreekt de intake binnen het MDO. De indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het intakeproces, draagt zorg voor adequate diagnostiek en stelt een (voorlopig) behandelplan op en draagt er zorg voor dat dit met patient wordt besproken. De indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de patiënt in de periode tussen de intake/diagnostiek en de aanvang van de behandeling.

 

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team): Na de intakeprocedure wordt een voorlopige diagnose, de behandelindicaties en behandelmogelijkheden vastgesteld (binnen het MDO). Dit wordt door de intaker teruggekoppeld naar de betrokken patiënt.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars): Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar. De coördinerend regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en afsluiting van de behandelingen, die mede gedaan worden door andere behandelaren. Periodiek vindt er evaluatie plaats met de patiënt, waarna eventueel aanpassing behandelplan.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen RiaggZ Parkstad als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): De voortgang van de behandeling wordt binnen RiaggZ Parkstad conform de afspraken als volgt gemonitord: Voorafgaand aan de behandeling, tussentijds en aan het eind van de behandeling wordt de HONOS+ ingevuld. Wanneer een meting door de patiënt is ingevuld, worden de uitkomsten met de patiënt besproken tijdens de evaluatie. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van extra metingen middels vragenlijsten, psychologisch onderzoek en de ROM.

16d. Binnen RiaggZ Parkstad reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie): De doelmatigheid en de effectiviteit van de behandeling worden periodiek door de coördinerend regiebehandelaar besproken met de patiënt en teruggekoppeld naar de betrokken behandelaar binnen het MDO.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen RiaggZ Parkstad op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe): Binnen RiaggZ Parkstad wordt de effectiviteit en de patiënten ervaring geëvalueerd binnen het MDO. Toetsing vindt plaats binnen de behandelsessies. Tevens worden ervaringen gemeten middels de CQI-ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg.

 

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen): Naderende afsluiting wordt binnen de behandeling met de patiënt besproken en voorbereid. Patiënt wordt erop gewezen dat na afsluiten van het behandeltraject de huisarts in principe het eerste aanspreekpunt is. Leidinggevend is wat patiënt wil bij het informeren van de verwijzer. Bij afsluiten van het dossier, c.q. beëindigen van de behandeling wordt de patiënt geïnformeerd over het verdere vervolg. De verwijzer krijgt een ontslagbrief met informatie over het nog verder te volgen beleid. Mocht patiënt bezwaar hebben tegen het informeren van verwijzer of anderen, dan is het bezwaar leidend voor de verder te nemen stappen. De ontslagbrief wordt als regel in het bijzijn van patiënten opgesteld.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval: Patiënten kunnen zich na afsluiten van behandeling bij optreden van crisis of terugval bij hun verwijzer (huisarts) opnieuw aanmelden voor behandeling. De verwijzer kan overgaan tot een heraanmelding. Dit in goed overleg met de patiënt.

 

IV. Ondertekening Naam bestuurder van RiaggZ Parkstad:

 

P. Koevoets

 

Plaats: Kerkrade

 

 Datum: 27-12-2023

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk); Zijn algemene leveringsvoorwaarden; Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.

bottom of page