top of page

Inzage, afschrift, aanvulling/correcite of verwijdering van informatiegegevens

Na afronding van de intake zullen wij jouw verwijzer informeren over de diagnose, het advies en het behandelaanbod. Na afloop van de behandeling, wordt de verwijzer tevens geïnformeerd over de geboden interventies, het verloop hiervan, medicatievoorschriften en eventuele adviezen voor vervolgtrajecten.

In het kader van het medisch beroepsgeheim is informatieverstrekking aan derden in principe alleen mogelijk als jij ons daar schriftelijk toestemming voor geeft. Denk hierbij aan informatie-uitwisseling met een bedrijfsarts, een verzekeringsarts van het UWV, een behandelaar binnen een andere praktijk etc.

 

Er zijn echter situaties waarin wij ons medisch beroepsgeheim mogen doorbreken:

  • als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde informatie naar buiten te brengen (bijvoorbeeld indien er sprake is van een besmettelijke ziekte),

  • als er sprake is van een conflict van plichten die wij als behandelaar hebben. Het gaat hierbij om situaties van uiterste noodzaak waarbij geen andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Denk hierbij aan reële dreiging met gevaar voor zichzelf of anderen. Rondom huiselijk geweld en kindermishandeling geldt een wettelijke meldplicht welke is vastgelegd in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Conform onze beroepscodes verstrekken wij geen medische informatie aan niet-medici (zoals een bewindvoerder, gemeenteconsulent etc) en doen wij geen uitspraken rondom de mogelijkheden of beperkingen inzake arbeidsgeschiktheid en werk- / re-integratietrajecten. Ter verdere uitleg verwijzen wij naar het NIP en de KNMG.

bottom of page